A bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben, Wilson, edward o az élet jövője by Balázs Ecsenyi - Issuu


A helyzet nem túl biztató, de a verseny szerencsés alakulásának már vannak ígéretes jelei. A népességnövekedés lassulóban van, és ha az elő­ rejelzéseknek hinni lehet, a század végére nyolc-tíz milliárd között fog tetőzni. A szakértők szerint ennyi ember még eltartható lenne a Földön, habár igencsak szűkös körülmények közt. Az egy főre jutó szántóföldek mérete és az elérhető víz mennyisége már most rohamos csökkenésnek indult. S más szakértők szerint ennek ellenére megtartható lenne a sérü­ lékeny állat- és növényfajok jelentős hányada.

Hogy keresztül tudjunk evickélni ezen a kegyetlenül összeszűkült palacknyakon, egy globális természetvédelmi etika elfogadtatására van szükség. Nem csupán valamiféle szentimentális erkölcsi szólamról be­ helminthiasis tabletta, hanem a technika és tudomány bázisán álló, mindenki számára könnyen megérthető rendszerről.

Kétségtelen tény, hogy az élővilág sorvadozik és kizárólag a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben atyai gondoskodás nyújthat neki segítséget. Ala­ posan a szívünk mélyére kell néznünk, majd racionális döntések után létre kell hoznunk azokat az eszközöket, melyekkel a baj orvosolható.

Henry, kedves barátom, köszönet amiért megtetted az első lépéseket az etika és moralitás ösvényén. Most már rajtunk áll, hogy képesek le­ szünk-e a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben nagyobb bölcsességgel kezelni a sorsunkat. Az élővilág haldoklik, a természeti gazdaság hangosan nyöszörög kíméletlen lépte­ ink alatt.

amelyekben a bél férgek élnek

Olyan rövidlátóan önző fajta vagyunk, hogy képtelenek vagyunk cselekedeteink hosszú távú következményeit megítélni. De a romlás szen­ vedő alanyai is mi leszünk, hacsak nem vagyunk képesek felrázni ma­ gunkat-ebből a kábulatból, és nem mozdulunk el villámsebesen a meg­ oldás irányába.

Egyszer azt mondtad, a régi dolgok az öregeknek valók, az új dolgok pedig az újaknak. Ha történelmi perspektívából nézem a kérdést, ennek pont az ellenkezője igaz; te voltál az új ember és mi már megöreged­ tünk. De tudunk-e egyúttal bölcsebbek is lenni?

Számodra, itt a Waldentónál a gyászgalamb turbékolása és a zöldbékák brekegése a vízben volt az az ok, ami miatt felébredt benned a vágy a megmentésükre.

Számunkra viszont ez az egzakt tudás igazsága, beleértve azt is, hogy miképp tud­ a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben felhasználni és hogyan védjük meg a leghatékonyabban. Tehát két­ féle igazság létezik. Mindkettőt magunkévá kell tennünk, neked is, ne­ kem is, és mindenkinek, aki felelősséget érez a természet jövője iránt. Baráti szeretettel, Edward ELSŐ FEJEZET A földi élet a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben Az élet egésze, melyet a a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben bioszférának neveznek, a teo­ lógusok pedig teremtésként tisztelnek, féreg gyógyszer labradorra hártyavékony réteg­ ben öleli körül a Földet, hogy puszta létét sem tudnánk érzékelni, ha egy űrhajó fedélzetéről néznénk le rá.

Csekély vertikális kiter­ jedése a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben szerkezete hihetetlenül összetett, és bármilyen meglepő, a felépítésében részt vevő fajok tetemes része még felfe­ dezésre vár. A földi bioszférahártyában nincsenek üres lyukak.

féregirto tabletta embernek giardia on microscope

A Csomolungma csúcsától egészen a Mariana-árok fenekéig válto­ zatos élőlények foglalják el a bolygófelszín minden négyzetcenti­ méterét. Követik a biogeográfia alapelvét, miszerint ahol folyékony víz, szerves molekulák és energiaforrás létezik, ott az élet csírája is szárba szökik.

Mivel a szerves molekulák és valamiféle energiaforrás jelenléte szinte egyetemes jelenség, a víz az élet egyetlen Helminthiasis Kutatóintézet meghatározó eleme a Földön. Képezhet áttetsző réteget egy homokszemcse felületén, talán sosem éri el a napfény vagy lehet forrásban, esetleg túlhűlve is, egy bizonyos: él benne vagy táplál­ kozik belőle valamilyen szervezet.

Ne tévesszen meg senkit, ha szabad szemmel vizsgálva tökéletesen halottnak tűnik egy hely, magányos egysejtűek bizonyosan szaporodnak ott is, vagy a leg­ rosszabb esetben nyugalmi állapotban várják a folyékony víz meg­ érkezését, hogy újra aktivizálódhassanak. Első pillantásra a hely olyan ste­ rilnek tűnik, akár egy autokláv készülék üvegkamrája.

giardia how to treat A hymenolepidosis és a férgek petesejtjei azonosak

Robert F. Minden, amit találtunk egy Weddell-fóka csontváza volt, messze benn a szárazföldön, a morénahalmok között, és hogy az hogyan kerülhetett oda, arra öt­ letünk sincs. Egy mikroszkóppal felfegyverzett, gyakorlott kutató azonban másképp látja a vidéket. A aszott patakmedrekben húsz fotoszin­ tetizáló baktériumfaj él, valamint jó néhány egysejtű alga és nem kevés mikroszkopikus gerinctelen állat is.

Ez utóbbiak a másik két, elsődleges termelővel táplálkoznak. Szaporodásuk évenkénti hulláma a gleccserek és jégmezők nyári olvadékvizeinek mennyi­ ségétől függ. Mivel a patakok lefutási iránya évről évre megválto­ zik, medrük eltolódik, némely populáció évtizedes vagy akár év­ százados várakozásra kényszerül, míg újra megtalálja őket a folyékony víz. Még a medrektől távoli, hihetetlenül kietlen és elvi­ a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben adottságokkal sújtott szárazföldi területeken is talá­ lunk mikrobákból, gombákból, valamint velük táplálkozó pará­ nyi kerekesférgekből, atkákból és ugróvillásokból álló szétszórt közösségeket.

Az igen lazára szőtt táplálkozási háló csúcsán négy fonálféregfaj Nematoda helyezkedik el, mindegyik a helyi fauna és flóra egy-egy tagjának fogyasztására specializálódott.

Az atkák­ kal és ugróvillásokkal együtt ők itt a legtermetesebb állatok, az elefántok és tigrisek McMurdó-i megfelelői, de szabad szemmel mégis láthatatlanok.

Aschelminthes idegrendszer McMurdo-szárazvölgyek élő szervezetei azok közé tartoznak, melyeket a tudósok extremofileknek neveznek.

Sokuk a Föld végletesen kietlen vidé­ keit a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben be, olyan helyeket, melyek az emberhez hasonló gigantikus méretű, sebezhető állatok számára lakhatatlanok.

A vastag jégréteg az óceán vizének sok millió négyzetkilométerét fedi a kontinens körül, és az élet számára re­ ménytelenül ellenséges közegnek tűnik. Felszínét azonban sós páclére emlékeztető, latyakos hóolvadékkal teli repedések szab­ dalják. Bennük egysejtű moszatok virágzanak az egész év során, szén-dioxidot, foszfátokat és más tápanyagokat vesznek fel, me­ lyek az alattuk hullámzó tengerből szabadulnak fel. A furcsa virá­ goskert fotoszintézisét az opálos jégen áthatoló napfény energiája élteti.

Ahogy a jég olvadni és töredezni kezd a sarkvidéki nyár melegétől, a moszatok lesüllyednek a vízbe, ahol evezőlábú rá­ kok és krillek táplálékává válnak. A bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben az apró rákocskák pedig olyan halak zsákmányai lesznek, melyek vérét biokémiai fagyásgátló anyagok tartják folyékony állapotban. A legkirívóbb extremofil élőlények bizonyos specializálódott mikrobák, köztük baktériumokkal és a külsőleg hasonlatos, de ere­ detüket tekintve eltérő archeákkal.

Hadd következzen egy rövid rendszertani ismertetés. A biológusok napjainkban az életnek há­ rom fő formáját különítik el a DNS-szekvencia, illetve a sejtek szer­ kezete alapján.

Ezek a csoportok pedig a Bacteria, a mindenki által leginkább ismert mikrobák; az Archaea, másféle mikrobák; és az Eukarya, melyek az egysejtű protisták vagy protozoák mellett ma­ gukban foglalják a gombákat, a növényeket és az összes állatfajt, minket, embereket is beleértve. A Bacteria és Archaea rendszerta­ ni egységek tagjai jóval primitívebb felépítésűek, mint az eukarióták. Sejtmagjukat nem veszi körül fal, és híján vannak az olyan sejtszervecskéknek, mint a színtest vagy a mitokondrium.

Egyikőjük, a Pyrolobus fumarii nevű baktérium a hipertermofilek, más néven a hőkedvelők a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben is bajnoknak számít. Még °C-on is szaporodik, azonban °Con érzi magát a legj óbban, ám növekedése már le is áll, ha a hőmér­ séklet 90 °C alá hűl.

Ez a nem mindennapi teljesítmény gondolko­ dóba ejtette a kutatókat, vajon lehetne-e még ennél is szélsősége­ sebb fajokat találni, ultratermofileket, melyek a geotermális forrá­ sok °C-os vizében is megélnek. Hihetetlen, de léteznek ilyen élőhelyek. A tenger alatti feltörések hőmérséklete a fent említett Pyrolobus fumarii kolóniák közelében elérte a °C-ot. Jelenlegi ismereteink szerint az élet fennmaradásának abszolút felső hatá­ rát a °C körüli forróság szabja meg.

Ezen a ponton túl az élő szervezetek DNS-ének és fehérjéinek integritása megszűnik, a fenn­ maradáshoz szükséges alapkövek darabokra hullnak.

Azonban amíg nincsenek kielégítő kutatások a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben ultratermofilekről szemben az egyszerű hipertermofilekkeladdig még abban sem lehetünk biztosak, hogy ezek a tűréshatárok léteznek-e egyáltalán. Az evolúció eddig eltelt 3 milliárd éve alatt a baktériumok és archeák alaposan kitolták az élettani alkalmazkodás határait a lét más dimenzióiban is.

Egy savkedvelő acidofil faj például kitű­ nően érzi magát a Yellowstone Nemzeti Park kénes termálforrá­ saiban. A pH-skála ellentétes végét birtokló alkalofil lények a Föld karbonátokban gazdag szikes tavait foglalják el.

hatékony tabletták férgek ellen

A halofilek pedig a kisebb-nagyobb sós, sókiválásos tavak életkörülményeihez al­ kalmazkodtak. Mások, mint például a barofilek nyomástűrők sikeresen kolonizálták az óceáni aljzat legmélyebb zugait.

Mennyi inni tök juice, hogy elpusztítsa a férgeket

Japán tudósok ban egy ember nélküli tenger a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben szonda segítsé­ gével mintát hoztak a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben felszínre a Mariana-árok egyik szurdoka, a Challenger-mélység iszapjából, ami a maga 11 méterével a leg­ mélyebb pont a Földön.

A mintában százszámra fedeztek fel bak­ tériumokat, archeákat és gombákat. Az élettani ellenálló képesség legvégletesebb formáját a Diono- coccus radiodurans nevű baktériumnak tulajdonítják. Ez a faj ké­ pes túlélni olyan intenzív sugárdózist, amitől még a tárolásához használt Pyrex hőkamra üvege is elszíneződött. Ha egy embert rád sugárzási energiának tesznek ki ekkora dózis szabadult fel a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák robbaná­ saival egy vagy két héten férgek széles skálája meghal.

Ennek az ezerszerese, vagyis 1 millió rad némiképp lelassítja a Dionococcus fejlődését, de minden egyed túléli a kezelést. Ezeknek a szuper véglényeknek a titka különleges DNS-javító képességükben rejlik. Minden organizmus rendelke­ zik olyan enzimekkel, amik a kromoszóma sérült szakaszait meg­ javítják, függetlenül attól, hogy a balesetet radioaktív sugárzás, kémiai behatás vagy egyszerű véletlen okozta-e.

A leginkább köz­ ismert baktérium az Escherichia coli - az emberi tápcsatorna leg­ gyakoribb lakója - egy időben két-három ilyen hibát tud helyre­ állítani, míg a fenti baktérium a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben javítást tud levezényelni egyszerre.

Az ehhez használt speciális molekuláris technológiát egyelőre még az ismeretlenség homálya fedi. A Dionococcus radiodurans és közeli rokonfajai nem pusztán extremofilek, de nagymértékben alkalmazkodóképesek és világ­ utazók is. Megtalálták őket már lámaürülékben, antarktiszi kőze­ tekben, a foltos tőkehalban, valamint oregoni tudósok által sugár­ kezelt sertés- és marhahúskonzervben.

a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben panacur giardia dosering

Ezek a lények, a kékalgák Chroococcidiopsis génuszának tagjaival együtt olyan csoportot for­ málnak, mely ott is életben marad, ahol nagyon kevés szervezet kockáztatná meg a letelepedést. Ők a Föld számkivetett vándorai, akik számára a legkegyetlenebb helyek is könnyűszerrel otthon­ ná válnak. A mikrobiológu­ sok már egy ideje játszanak a gondolattal, hogy a sztratoszférá­ ban fújó szelektől hajtva sokuk kiléphetett a légkörből, közülük a legkitartóbbak messze elsodródhattak a Földtől, ki a világűrbe, és végül sikeresen landolhattak a Marson.

De a honfoglalás akár for­ dított irányban is lejátszódhatott, hiszen nem kizárt, hogy a Mars­ ról vagy azon túlról származó idegenhonos mikrobák telepedtek meg a Földön.

Tartalom ajánló

Ennek az ötletnek a talaján csírázott ki a pánspermiaelmélet, amit eleinte megmosolyogtak, de ma már nem tartják egészen lehetetlen gondolatnak. Ezek a szívós mikroorganizmusok újból felkeltették az exobiológusok reményeit aziránt, hogy az élet kutatása más világokon komoly eredményeket hozhat.

a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben és az anyák paraziták tisztítása

Ezek olyan baktériumok és mikroszkopikus gombák a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben, melyek mélységi kőzetek póruszárványaiban élnek jócskán a Föld felszíne alatt.

A bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben kilométeres mélységben is tenyésznek, mert a fennmaradásukhoz szükséges energiát szervetlen vegyületekből állítják elő. Mivel nincs szükségük az állatokon vagy növé­ nyeken átszűrődő szerves alkotóelemekre, de még csak a létet adó napfényre sem, a SLIME-közösségek tökéletesen függetlenné vál­ tak a földfelszín életétől.

Következésképpen, ha a fenti élet egésze valami katasztrófa miatt elpusztulna, ezek a mikroszkopikus bar­ langi remeték akkor is fennmaradnának. Elegendő idő, talán egymilliárd év elteltével, minden bizonnyal meghódítanák a felszínt és elkezdenék újraalkotni a kataklizma előtti, fotoszintézisre ala­ pozott világot. A SLIME-közösségek legnagyobb jelentőségét az adja, hogy lé­ tükkel az életnek más bolygókon, elsősorban a Marson való meg­ telepedésének lehetőségét engedik sejteni.

A Mars korai, valószínűleg nedves fejlődési szakaszában tavak, folyók vizei és talán megfelelő mennyiségű idő is rendelkezésre állt ahhoz, hogy lejátszódhasson saját felszín alatti életközösségeinek evolúciója.

Mit inni a parazitakbol, További ajánlatok

Egyes új keletű becslések sze­ rint egykor a Marson volt annyi víz, hogy a felszínt m mély­ ségben beborítsa. Ebből valamennyi, talán még a java, permafrost, azaz porral vastagon fedett jég formájában most is létezik, vagy pedig jócskán a parazita tisztítás alatt található meg folyékony halmazálla­ potú víz alakjában.

De vajon mekkora mélységben? Nos, a fiziku­ sok úgy vélik, hogy a A bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben rendelkezik annyi belső hővel, amennyi elegendő a víz folyékony állapotban tartásához. Ez több forrásból is származhat: a lebomló radioaktív anyagokból, az eredendő gra­ vitációs hőből, mely akkor keletkezett, mikor a bolygó felépült a világűrben keringő kozmikus darabkákból, végül pedig gravitáci­ ós energiából, ami a nehezebb elemek lesüllyedése és a könnyeb­ bek felemelkedése során szabadul fel.

Időről időre valamennyi víz így is kiszabadul a víztartó rétegekből. Egy ben végzett nagy felbontású pásztázás során az egyik, Föld körüli pályára állí­ tott műhold olyan horhosok jelenlétét észlelte, melyeket folyóvi­ zek vágtak néhány évszázaddal vagy évtizeddel ezelőtt. A marsi életnek, akár helyben keletkezett, akár a világűrön keresztül érke­ zett a Földről, mindenképpen tartalmaznia kell extremofil egysej­ tű organizmusokat, melyek zöme bizonyosan képes fennmaradni a permafrost belsejében vagy az alatt.

Naprendszerünkben, a Marshoz hasonlóan, a Földön kívüli élet­ re alkalmas jelölt még a Jupiter második holdja az Io utánaz Európa. Ezt arra alapoz­ zák, hogy az Európát belső hő melegíti, amit a Jupiterrel és másik két holdjával, az lóval, valamint a Callistóval vívott gravitációs ha­ dakozás termel. A felső jégkéreg úgy 10 km vastag lehet, de a fel­ felé törekvő vízréteg tetején tele van ennél jócskán keskenyebb régiókkal.

Betekintés: Dr. Szedlák-Vadócz Valéria - Táplálkozás és egészség

Ezeken a vékonyabb területeken olyan rögök alakul­ hatnak ki, melyek mozgása talán hasonló a földi jéghegyekéhez. Elképzelhető-e, hogy a SLIME-hoz hasonló autotróf szervezetek lebegnek vagy úszkálnak az Európa felszín alatti tengereiben?

A bolygókutatók és biológusok kellőképpen izgalmasnak tartják a kérdést, és a gyakorlatban kivitelezhetőnek ítélik meg a problé­ ma tesztelését, hiszen elég lenne csupán egy megfelelő szondát leszállítani a repedések közelében, majd fúrásmintát venni a fel­ színi rétegekből. Egy másik, kevésbé ígéretes jelölt a Callisto, a Jupiter körül keringő nagy holdak közül a legtávolabbi.

Szalag féreg gyógyszer

Itt km vastag jégréteget sejtenek a mélyben hullámzó sós óceán felett tornyosulni. Az Európa és a Callisto feltételezett tengereihez legjobban talán az antarktiszi Vosztok-tó hasonlít. Területe nagyjából egyenlő az Ontario-tóéval, mélysége eléri az métert, és bő 3 kilométer­ rel a kelet-antarktiszi-tábla alatt helyezkedik el, így minden két­ séget kizáróan ez a kontinens legelzártabb vidéke. Legalább egymillió éves, a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben sötétség veszi körül, hatalmas jégnyo­ más nehezedik rá, és teljes mértékben elszigetelődött a környe­ ző ökoszisztémáktól.

Ha létezik igazán steril környezet a Föl­ dön, nos a Vosztok-tavat bátran nevezhetjük annak. S mégis, ez a rejtett világ élőlényeknek ad otthont. Nemrégiben tudósoknak sikerült mintát venniük a tó fölötti jégrétegből úgy, hogy a fúró­ fej m-re megközelítette a tó vizét. A felhozott mintában, több mint valószínű, hogy az alsóbb régióból származó, szerény diverzitású baktérium- és gombaközösséget találtak.

A Vosztokprogram ugyan nem árul el semmit a Földön kívüli élet lehető­ ségéről, de mindenképpen követendő technológiai példát szol­ gáltat egy jövőbeli szonda fellövéséhez, mely talán még ebben a században a Marsot vagy a Jupiter fenti két holdját fogja hasonló céllal meglátogatni. Tételezzük fel, a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben a földiekhez hasonló autotróf szervezetek a napfény teljes hiánya mellett fejlődtek ki. Vajon kialakulhat-e bármiféle állat efféle pokolbéli sötétségben?

A fantáziánkban mind­ járt egy mikrobákon élő, rákszabású élőlény és egy nagyobb, a rákokat fogyasztó halszerű lény jelenik meg. A legújabb felfede­ zések azt bizonyítják, hogy ilyen nagy testű, parazitizmus bika szalagféreg organizmu­ sok kialakulásához vezető független evolúció kialakulhat még földi környezetben is. A romániai Movile-barlang mintegy 5,5 millió évvel ezelőtt záródott el a külvilágtól.

Az azóta eltelt hihetetlenül hosszú idő alatt mikroszkopikus kőzetrepedéseken keresztül ju­ tott oxigénhez, de a felszínen megtelepedett, és napfényfüggő élő­ világból semmiféle szerves anyag nem kerülhetett a belsejébe. Habár a sajátságos barlangi életformák zöme a létükhöz szüksé­ a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben energiának legalább egy részét kívülről veszi fel, ez bizonyo­ san sohasem állt fenn a Movile esetében.

Az energiatermelés alapját itt a baktériumok jelentik, melyek a sziklákban lévő hidrogén-szulfidokat építik be anyagcseréjükbe. Nem kevesebb mint 48 állati szervezet táplálkozik velük vagy egymással, közülük 33 teljesen új volt a tudomány számára, mikor a barlangot felfedezték.

A mik­ robabevonatot legelő közösség tagjait - a külvilág növényevőinek megfelelőit - ászkák, ugróvillások, ezerlábúak és pikkelykék kép­ viselik.

A békés legelészőkre vadászó állatok között pedig találha­ tunk álskorpiókat, százlábúakat és pókokat. A lényegesen össze­ tettebb organizmusok olyan lények leszármazottai, melyek még a barlang végleges elzáródása előtt a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben annak belsejébe.

Itt az anyagcsere alapját szintén autotróf baktériumok biz­ tosítják. Összefüggő bevonatot képeznek a barlang falán, hidrogén-szulfidot vesznek fel, és több apró termetű fajból felépülő állatközösséget tartanak el.

Az élet elterjedését firtató vizsgálatok számos alapelvet tártak már fel arról a feltételrendszerről, amely mentén az egyes fajok a Föld legkietlenebb vidékein is képesek szaporodni és közösséggé válni.

Az első alapelv szerint baktériumok és archeák mindenhol jelen vannak, ahol az élet bármely formája egyáltalán létezni ké­ pes, legyen az a felszínen vagy a mélyben. A második azt állítja, hogy ha bármilyen kis kiterjedésű tér rendelkezésre áll, amiben tekergőzni vagy úszni lehet, azt meg fogják hódítani az apró egy­ sejtűek és gerinctelenek, majd táplálkozni kezdenek a benne lévő mikrobákkal vagy egymással.

A harmadik alapelv szerint, minél nagyobb a rendelkezésre álló tér - értve ez alatt egész ökosziszté­ mákat, füves pusztákkal és óceánokkal - annál nagyobb méretű állatok fognak megjelenni benne. Azt se feledjük, hogy az élet olyan élőhelyeken fejlődik ki legnagyobb változatosságában, a bennszülött gazdaszervezet védelme a fonálférgekkel szemben a legtöbb az éves napenergia-felvétel, ahol a legnagyobb a jégmen­ tes talajfelszín aránya, a legösszetettebb a domborzat, és végül, ahol igen hosszú időn keresztül a legbiztosabb az éghajlat állan­ dósága.